घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शिपाई / नाईक पदाची जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 15/02/2019 डाउनलोड (2 MB)
वाहनचालक पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 15/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
मंडळ अधिकारी पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 15/02/2019 डाउनलोड (4 MB)
स्वीय सहायक – टंकलेखक पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

12/02/2018 12/02/2019 डाउनलोड (563 KB)
अव्वल कारकून पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

28/02/2018 31/01/2019 डाउनलोड (2 MB)
सन २०१८-१९ कालावधी मध्ये कर्ली खाडीतील वाळू गट परवाने निर्गमित करणेबाबत

सन २०१८-१९ कालावधी मध्ये कर्ली खाडीतील वाळू गट परवाने निर्गमित करणेबाबत

21/01/2019 28/01/2019 डाउनलोड (759 KB)
पी.आय.एल. क्र. 34/2017 न्यायालयीन प्रकरण यादी

मा. उच्च न्यायालय मुंबई  येथील  पी.आय.एल. क्र. 34/2017 न्यायालयीन प्रकरण यादी 

22/10/2018 22/01/2019 डाउनलोड (2 MB)
पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल – नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प .

नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , गाव- नरडवे , ता.कणकवली जि.सिंधुदुर्ग .

02/08/2018 29/08/2018 डाउनलोड (8 MB)
कार्यकारी सारांश अहवाल (मराठी) – नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प .

नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प . गाव. नरडवे. ता. कणकवली .जि. सिंधुदुर्ग.

02/08/2018 29/08/2018 डाउनलोड ()