बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अधिसूचना 19(1) भूसंपादन प्रस्‍ताव क्रमांक 12/2019 कुंभवडे

उपजिल्‍हाधिकारी (भूसंपादन)
जिल्‍हा मुख्‍यालय, सिंधुदुर्ग

21/10/2022 21/11/2022 पहा (2 MB)
अधिसूचना 19(1) भूसंपादन प्रस्‍ताव क्रमांक 16/2015 मांजगांव

उपजिल्‍हाधिकारी (भूसंपादन)
जिल्‍हा मुख्‍यालय, सिंधुदुर्ग

21/10/2022 21/11/2022 पहा (2 MB)
केरोसीन सुधारित दरपत्रक – दिनांक ०१/१०/२०२२

जिल्हा पुरवठा अधिकारी सिंधुदूर्ग

08/10/2022 31/10/2022 पहा (2 MB)
अनुकंपा तत्त्वावरील अद्यावत नियुक्तीबाबतची एकत्रित सामाईक प्रतीक्षासूची

नगरविकास शाखा सिंधुदूर्ग

19/08/2022 19/10/2022 पहा (603 KB)
महाराष्ट्र स्टार्ट-अप यात्रा २०२२- जिल्हा सिंधुदूर्ग

कौशल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता सिंधुदूर्ग

08/10/2022 13/10/2022 पहा (206 KB)
लघुपाटबंधारे योजना (डोना)धनगरवाडी मौजे करुळ ता.वैभववाडी येथील भूसंपादन प्रस्‍ताव क्रमांक 32/2016 ची कलम 11 ची अधिसूचना प्रसिध्‍दीबाबत

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ,जिल्हा मुख्यालय (लघु पाटबंधारे) सिंधुदूर्ग

08/08/2022 08/10/2022 पहा (532 KB)
गाव -कुंभवडे तालुका वैभववाडी येथील भूसंपादन प्रस्‍ताव क्रमांक 23/2016 जाहीर नोटीस प्रसिध्‍दीबाबत

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हा मुख्यालय सिंधुदूर्ग

04/08/2022 04/10/2022 पहा (1 MB)
दि. ०५/०१/२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त – खनिकर्म विभाग सिंधुदूर्ग

खनिकर्म विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

02/02/2022 30/09/2022 पहा (2 MB)
दिनांक 1/9/2022 पासूनचे केरोसीनचे सुधारीत दर आदेश

जिल्हा पुरवठा अधिकारी सिंधुदूर्ग

10/09/2022 30/09/2022 पहा (180 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २२/२०१८ जाहीर नोटीस प्रसिद्धी , गाव नांदगाव तालुका कणकवली

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हा मुख्यालय सिंधुदूर्ग

11/08/2022 11/09/2022 पहा (1 MB)