बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग गट ड संवर्ग अनुकंपा तत्वावरील एकत्रित सामाईक प्रतीक्षासूची

आस्थापना विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

29/04/2021 28/07/2021 पहा (633 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग गट क संवर्ग अनुकंपा तत्वावरील एकत्रित सामाईक प्रतीक्षासूची

आस्थापना विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

29/04/2021 28/07/2021 पहा (1 MB)
लघुटंकलेखक संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/04/2021 31/12/2021 पहा (24 KB)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां ), ता. मालवण , जि. सिंधुदूर्ग 

03/03/2021 31/05/2021 पहा (2 MB)
लघु टंकलेखक संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी ( कोकण विभाग )

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कार्यालय , नवी मुंबई .

01/03/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
वाहन चालक संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/04/2021 31/12/2021 पहा (61 KB)
नाईक व शिपाई संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/04/2021 31/12/2021 पहा (75 KB)
महसूल सहाय्यक संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग

28/04/2021 31/12/2021 पहा (328 KB)
मंडल अधिकारी संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/04/2021 31/12/2021 पहा (167 KB)
अव्वल कारकून संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/04/2021 31/12/2021 पहा (476 KB)
पुराभिलेख