घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीर नोटीस भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ७/२०१८ भुईबावडा

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी ओरोस तालुका कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग .

13/03/2019 13/05/2019 डाउनलोड (2 MB)
जाहीर नोटीस भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ३०/२०१८ नागपवाडी

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी ओरोस तालुका कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग .

08/03/2019 08/05/2019 डाउनलोड (160 KB)
जाहीर नोटीस भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ३०/२०१७ मौजे तिरवडे तर्फ खारेपाटण

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी ओरोस तालुका कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग .

08/03/2019 08/05/2019 डाउनलोड (210 KB)
जाहीर नोटीस भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २७/२०१८ भोम 08/03/2019 08/05/2019 डाउनलोड (222 KB)
स्थानिक रजा सिंधुदुर्ग वर्ष २०१९

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

01/03/2019 01/03/2020 डाउनलोड (223 KB)
१००० मांसल कुक्कुट पालन व्यवसाय

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त  सिंधुदुर्ग  

22/01/2019 31/05/2019 डाउनलोड (3 MB)
10 शेळया +1 बोकड गट वाटप

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त  सिंधुदुर्ग  

22/01/2019 31/05/2019 डाउनलोड (4 MB)
2 दुधाळ गायी / म्हैशींचे गट वाटप

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त  सिंधुदुर्ग  

22/01/2019 31/05/2019 डाउनलोड (5 MB)
१९७५-७७ कालावधीत “मिसा” कायदाखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची यादी .

१९७५-७७ कालावधीत “मिसा” कायदाखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची यादी .

21/09/2018 30/04/2019 डाउनलोड (6 MB)
भाडेपट्टीवर प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या नोंदवही नमुना

महसूल विभाग सिंधुदुर्ग 

21/07/2018 30/04/2019 डाउनलोड (279 KB)
पुराभिलेख