बंद करा

घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
लिपिक अंतिम जेष्टता यादी

लिपिक -टंकलेखक  संवर्ग कर्मचार्यांची दि. १ जाने २०१८ स्थित अंतिम जेष्टता यादी .

18/08/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
कार्यकारी सारांश अहवाल (मराठी) – नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प .

नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प . गाव. नरडवे. ता. कणकवली .जि. सिंधुदुर्ग.

02/08/2018 29/08/2018 डाउनलोड (196 KB)
पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल – नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प .

नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , गाव- नरडवे , ता.कणकवली जि.सिंधुदुर्ग .

02/08/2018 29/08/2018 डाउनलोड (8 MB)
भाडेपट्टीवर प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या नोंदवही नमुना

महसूल विभाग सिंधुदुर्ग 

21/07/2018 30/04/2019 डाउनलोड (279 KB)
शासकीय जमीन वाटप आदेश

महसूल विभाग सिंधुदुर्ग 

21/07/2018 30/04/2019 डाउनलोड (9 MB)
मंडळ अधिकारी पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 15/02/2019 डाउनलोड (4 MB)
स्वीय सहायक – टंकलेखक पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

12/02/2018 12/02/2019 डाउनलोड (563 KB)
वाहनचालक पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 15/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
शिपाई / नाईक पदाची जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 15/02/2019 डाउनलोड (2 MB)
स्थानिक रजा सिंधुदुर्ग

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

04/04/2018 04/04/2019 डाउनलोड (346 KB)
पुराभिलेख