बंद करा

जमिनी संबंधित सर्व भूमी अभिलेखांची माहिती

भेट द्या: https://mahabhumi.gov.in/

जमाबंदी आयुक्त कार्यालय विधानभवन पुणे ४११००१
स्थान : नवीन प्रशासकीय इमारत , विधान भवन पुणे . | शहर : पुणे, महाराष्ट्र | पिन कोड : 411001
दूरध्वनी : 02362-228856 | ईमेल : dlrmah[dot]mah[at]nic[dot]in