बंद करा

निवडणूक शाखा

     भारत निवडणूक आयोग

     मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य

 

 

       १. २६८ – कणकवली

       २. २६९ – कुडाळ

       ३. २७० – सावंतवाडी