बंद करा

कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा- कुणबी  नोंदी आढळलेले  अभिलेख  

                  कुणबी, कुणबीमराठा, मराठा- कुणबी  नोंदी आढळलेले  महसूल विभाग अभिलेख  

                                                                                        तालुका 

                         १.    कुडाळ              २.  वैभववाडी                 ३.  देवगड               ४.   कणकवली

                        ५.     मालवण            ६.     वेंगुर्ला

                    कुणबी, कुणबीमराठा, मराठा- कुणबी  नोंदी आढळलेले  शिक्षण विभाग  अभिलेख  

                       १.     दोडामार्ग            २.   सावंतवाडी              ३.  वेंगुर्ला

                       ४.     मालवण             ५.    कुडाळ                  ६.  कणकवली

                       ७.    वैभववाडी           ८.    देवगड 

                     कुणबी, कुणबीमराठा, मराठा- कुणबी  नोंदी आढळलेले दुय्यम  निबंधक   विभाग  अभिलेख  

                      १ .     देवगड                २ .    कणकवली

                     कुणबी, कुणबीमराठा, मराठा- कुणबी  नोंदी आढळलेले पोलीस   विभाग  अभिलेख  

                       १.    देवगड 

                    कुणबी, कुणबीमराठा, मराठा- कुणबी  नोंदी आढळलेले नगरपालिका   विभाग  अभिलेख  

                      १ . सावंतवाडी 

                    कुणबी, कुणबीमराठा, मराठा- कुणबी  नोंदी आढळलेले  जिल्हा परिषद   अभिलेख 

                      १.  जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग