बंद करा

जाहीरनामा – सन २०२०-२१ कालावधीमध्ये सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वाळू/रेती गटातून उत्खनन परवाने निर्गमित करणेबाबत

जाहीरनामा – सन २०२०-२१ कालावधीमध्ये सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वाळू/रेती गटातून उत्खनन परवाने निर्गमित करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीरनामा – सन २०२०-२१ कालावधीमध्ये सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वाळू/रेती गटातून उत्खनन परवाने निर्गमित करणेबाबत

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी , सिंधुदूर्ग 

04/11/2020 12/11/2020 पहा (1 MB)