ई-ऑफीस उद्घाटन सोहळा

ई-ऑफीस प्रणाली अंमलबजावणी
ई-ऑफीस प्रणाली
ई-ऑफीस प्रणाली उद्घाटन सोहळा जि.सिंधुदुर्ग.
ई-ऑफीस प्रणाली उद्घाटन
ई-ऑफीस प्रणाली उद्घाटन सोहळा
ई ऑफीस प्रणालीचे उद्घाटन करताना तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री