THE   DREAM   TOURIST   DESTINATION
जिप-पंस निवडणुक सूचना - मतदार यादी २१-०१-२०१७ रोजी, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व पंचायत समिती कार्यालयामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.        जाहीर प्रकटन - जि.प-पं.स निवडणूक - अनर्ह सदस्यांची यादी        अचिर्णो ता. वैभववाडी : प्र.क्रं. 19/2015 कलम 15(1) चौकशिची खातेदार यादी व जाहीर नोटीस

CM Fellowship